ogulin

Završena savjetovanja

30.05.2019. – POZIV NA SAVJETOVANJE NACRTA PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA Nacrt

16.04.2019. – Poziv na savjetovanje Provodbeni plan zaštite od požara za 2019. godinu Program

16.04.2019. – Poziv na savjetovanje Program javnih potreba HGSS-a Stanice Ogulin Program

16.04.2019. – Poziv na savjetovanje – Utrošak boravišne pristojbe za 2019. godinuProgram

16.04.2019. – Poziv na savjetovanje Program potpora u poljoprivredi za 2019. godinuProgram

16.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa potpora u malom i srednjem poduzetništva u 2019. godini Program

16.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa javnihpotrba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinuProgram

15.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu Nacrt proačuna

12.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu Program

12.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu Program

12.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu Program

12.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu Program

12.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu Program

12.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu Program

11.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Odluka

11.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Odluka

11.04.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Odluka

10.04.2019. – Poziv na savjetovanje Odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bistrac Odluka

05.04.2019. – Poziv na savjetovanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestamaOdluka

29.03.2019. – Poziv na savjetovanje Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina Odluka

25.03.2019. – Poziv na savjetovanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina Odluka

15.01.2019. – Poziv na savjetovanje Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina Odluka

14.01.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin Procjena rizika

2018. godina

28.11.2018. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

31.10.2018. – POZIV NA SAVJETOVANJE NACRTA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

31.10.2018. – Nacrt Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu

31.10.2018. – Poziv na savjetovanje Pravilnika o stipendiranju

31.10.2018. – Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina

31.10.2018. – POZIV NA SAVJETOVANJE NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE ODLUKE GRADA OGULINA

31.10.2018. – Nacrt Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni poslovnika gradskog vijeća Nacrt

24.08.2018.- Nacrt prijedloga Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Ogulina Statutarna odluka Obrazloženje

14.08.2018. – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA NOVOG TRGA U OGULINU Poziv Nacrt Životopis – Petar Stipetić Grafički prilog

16.07.2018. NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULIN – Poziv na savjetovanjeNacrt

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Izvješće – Prijedlog Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada

Izvješće – Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

Izvješće – NACRT PRIJEDLOGA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD OGULIN

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće – NACRTA PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2019. GODINU

Izvješće – NACRT PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA GRADA OGULINA

Izvješće – Nacrt prijedloga Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Ogulina

Izvješće – NACRTA PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Izvješće – Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrta prijedloga Odluke o određivanju imena novoga trga u Ogulinu

Izvješće – Prijedlog odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama i divljim životinjama >>

Izvješće – Nacrt Statuta Grada Ogulina >>

Izvješće – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Idejno rješenje Planinarske šetnice Vučići – Klek >>

Izvješće – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. >>

Izvješće – Nacrt Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu >>

Izvješće – Odluka o nerazvrstanim cestama >>

Izvješće – Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti >>

Izvješće Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina >>