ogulin

Komunalno redarstvo

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20 Zakon o komunalnom gospodarstvu (nn.hr), Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (nn.hr)

Odluka o komunalnom redu GKŽ 11/20

Odluka o nerazvrstanim cestama GKŽ 36/15

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina

Odluka o određivanju mjesta (lokacije) za prodaju robe izvan prodavaonice na području Grada Ogulina GKŽ 41/2008, 24/2009, 48/2010, 08/2012

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju mjesta (lokacije) za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Ogulina –

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina GKŽ 23/12

Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13, 115/18 Zakon o građevinskoj inspekciji (nn.hr)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/2020 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (nn.hr), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (nn.hr), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (nn.hr), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (nn.hr)

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/2012, 29/2013, 78/2013, 153/2013, 127/2014, 123/2015, 48/2014, 88/2017

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (nn.hr), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (nn.hr), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (nn.hr), Zakon o gradnji (nn.hr), Zakon o energetskoj učinkovitosti (nn.hr), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (nn.hr), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (nn.hr)

 

– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 85/2015, 121/2016, 99/2018, 25/2019, 98/2019, 32/2020, 42/2020, 126/2021

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (nn.hr),

– Zakon o zaštiti od buke  30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016, 114/2018, 14/2021 Zakon o zaštiti od buke (nn.hr),

– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 41/2018, 98/2019, 30/2021, 89/2021 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (nn.hr)

– Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 14/2019 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (nn.hr)