Pravo na pristup informacijama

ogulin

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informacije:

Gordana Puškarić, bacc. javne uprave

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
tel: 047/ 525 073
e-mail: grad-ogulin@ogulin.hr
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/1569/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.pdf)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14, 15/14 i 141/22 )

Obrasci za pristup informacijama:

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja pristup informacijama
Žalba na šutnju uprave na pristup informacijama
Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću
Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Upitnik za samoprocjenu

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI za:

| 2015. |

| 2016. |

| 2017. |

| 2018. |

| 2019. |

| 2020. |

| 2021. |

| 2022. |

| 2023. |

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Gordana Puškarić, bacc. javne uprave

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
Tel : 047/525-073
e- mail : gdpr.sluzbenik@ogulin.hr
Službenica za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Gradu Ogulinu

Osoba za nepravilnosti

Mihaela Francetić dipl. iur.

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
tel: 047/ 659-049
e-mail: mihaela.francetic@ogulin.hr
Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s gradonačelnikom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Gradu Ogulin

Ispunite formular

Podnositelj zahtjeva

Način pristupa informaciji

Neposredan pristup informaciji
Pisanim putem
Uvid u dokumente i izrada preslika
Dostavljanje preslika
Na drugi prikladan način (elektronskim putem i dr.)

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Pravo na žalbu

Ukoliko tijelo javne vlasti ne riješi zahtjev u roku od 15 dana, odnosno u zakonskim slučajevima produženja roka za rješavanja zahtjeva za dodatnih 15 dana, o kojem produženju je pravovremeno obavijestilo podnositelja, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje. Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje ukoliko je nezadovoljan donesenim rješenjem tijela javne vlasti.