ogulin

Članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ogulina

Mandatna komisija
Zlatko Mrvoš predsjednik
Ljiljana Šušnjar član
Zlata Kurelac član

Odbor za izbor i imenovanja
Filip Šehović predsjednik
Ljiljana Gračanin član
Nataša Todorović član
Matija Palalić član
Ivica Porubić član

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Jovanka Kosanović predsjednik
Ljiljana Gračanin član
Nevenka Dujmić član
Milan Sabljak član
Marija Brozović član

Odbor za financije i Gradski proračun
Željko Tonković predsjednik
Nina Bertović član
Nataša Todorović član
Zlata Kurelac član
Marin Puškarić član

Odbor za gospodarski razvoj Grada
Zlatko Mrvoš predsjednik
Nevenka Dujmić član
Filip Šehović član
Tomislav Lipošćak član
Igor Stošić član

Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze
Maja Brozović predsjednik
Kruno Turković član
Dragomir Jakšić član
Kristina Špigl Uhrl član
Antonia Perković Blašković član

Odbor za društvene djelatnosti
Jurica Pribanić predsjednik
Nataša Todorović član
Petra Milanović član
Hrvoje Magdić član
Anđelka Salopek član

Komisija za imenovanje ulica i trgova
Marinko Herman predsjednik
Miodrag Matijašić član
Momir Jakšić član
Davor Mlinac član
Josip Puškarić član

Odbor za umirovljenike
Momir Jakšić predsjednik
Petar Brozović član
Damir Jelinić član
Ivica Porubić član
Karmela Matić član

Odbor za branitelje
Renato Glavaš predsjednik
Kruno Badanjak član
Milan Poljak član
Mladen Dujmić član
Mateja Luketić član

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) propisane su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa:

Članak 4.

-Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovo nadležnosti.
Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovog članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.
– Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
– Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
– Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili čla

KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Obavijest o udjelu u vlasništu poslovnog subjekta

OBAVIJEST – vijećnica Milana Trbojević Palalić