ogulin

Prostorno planska dokumentacija

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA OGULINA

II. Izmjene i dopune UPU naselja Ogulin-UPU 1-Elaborat

UPU naselja Ogulin pročišćeni tekst

GRAFIKA

1.Korištenje i namjena površina
2.1.Prometna i ulična mreža
2.2.Pošta i telekomunikacije
2.3.Energetski sustav
2.4.Korištenje voda
2.5.Odvodnja otpadnih voda
3.1.Područja posebnih uvjeta korištenja
3.2.Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.1.Oblici korištenja
4.2.Način gradnje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OGULINA IV. IZMJENE I DOPUNE
PPUG Ogulin_IV ID_odluka o donosenju
PPUG Ogulin_IV ID_usvojeno

ODLUKA O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

Tekst
Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune

Karte namjene, zaštite i infrastrukture 1:25000
1. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Korištenje i namjena prostora
2.1. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Infrastrukturni sustavi
2.2. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Infrastrukturni sustavi
3. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte građevinskih područja 1:5000
4.1. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Donje Dubrave 1
4.2. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Donje Dubrave 2
4.3. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Donje Dubrave 3
4.4. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Gornje Dubrave 1
4.5. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Gornje Dubrave 2
4.6. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Gornje Dubrave 3
4.7. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Popovo Selo 1
4.8. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Popovo Selo 2
4.9. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ponikve 1
4.10. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ponikve 2
4.11 – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Hreljin Ogulinski
4.12. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ogulin 1
4.13. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ogulin 2
4.14. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ogulin 3
4.15. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Otok Oštarijski 1
4.16. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Otok Oštarijski 2
4.17. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Sveti Petar 1
4.18. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Sveti Petar 2
4.19. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Sveti Petar 3
4.20. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Potok Musulinski
4.21. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Vitunj 1
4.22. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Vitunj 2
4.23. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Jasenak 1
4.24. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Jasenak 2
4.25. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Jasenak 3
4.26. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Zagorje 1
4.27. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Zagorje 2
4.28. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 1
4.29. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 2
4.30. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 3
4.31. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 4
4.32. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 5
4.33. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 6
4.34. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 7

UPU 1 Grada Ogulina

154_poprecni-presjeci-ulica – 43 kB >>>>
155_poprecni-presjeci-ulica – 44 kB >>>>
156_poprecni-presjeci-ulica – 61 kB >>>>
158_poprecni-presjeci-ulica – 240 kB >>>>
159_poprecni-presjeci-ulica – 134 kB >>>>
160_poprecni-presjeci-ulica – 169 kB >>>>
161_poprecni-presjeci-ulica – 98 kB >>>>
1_koristenje-i-namjena-povrsina – 10,4 MB >>>>
2.1_promet.pdf – 10 MB >>>>
2.2_posta-i-telekomunikacije – 9,7 MB >>>>
2.3_energetski-sustav – 9,7 MB >>>>
2.4_koristenje-voda – 9,6 MB >>>>
2.5_odvodnja-otpadnih-voda – 9,7 MB >>>>
3.1_podrucja posebnih uvjeta korištenja – 10 MB >>>>
3.2_podruc-posebnih-ogran.-u-koristenju – 9,7 MB >>>>
4.1_oblici-koristenja – 10 MB >>>>
4.2_nacin-gradnje – 10 MB >>>>
UPU_Ogulin-mali_naslovni – 72 kB >>>>
UPU-Ogulin-naslovnica – 103 kB >>>>
UPU-Ogulin-sastavnica – 100 kB >>>>
UPU_Ogulin-tekst-i-odredbe – 2 MB >>>>

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA OGULIN – UPU1 IZMJENE I DOPUNE

UPU Ogulin_ID_usvojeno
UPU Ogulin_ID_grafika_1
UPU Ogulin_ID_grafika_4.1

DETALJNI PLAN UREĐENJA ŠKOLSKO ŠPORTSKIH SADRŽAJA UZ PRVU OSNOVNU ŠKOLU

1. IID DPU SKOLE-SPORT_Ogulin
2.0_GRANICA OBUHVATA
2.1_DETALJNA NAMJENA POVRSINA
2.2.a_PROMET
2.2.b_TELEKOMUNIKACIJE
2.2.c_ELEKTROOPSKRBA
2.2.c-1_JAVNA RASVJETA
2.2.d_VODOOPSKRBA I ODVODNJA
2.2.e_PLINOOPSKRBA
2.4_UVJETI GRADNJE
2.5_PLAN PARCELACIJE

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA JASENAK – UPU2

UPU Jasenak_1
UPU Jasenak_21
UPU Jasenak_22
UPU Jasenak_karta 1
UPU Jasenak_karta 2.1
UPU Jasenak_karta 2.2
UPU Jasenak_karta 2.3
UPU Jasenak_karta 2.4
UPU Jasenak_karta 3.1
UPU Jasenak_karta 3.2
UPU Jasenak_karta 4.1
UPU Jasenak_karta 4.2

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SABLJACI – UPU 8

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE OGULIN (UPU 6) – II IZMJENE I DOPUNE

UPU 6_II ID – tekstualni dio
UPU 6_II ID – 1
UPU 6_II ID – 2.1
UPU 6_II ID – 2.2
UPU 6_II ID – 2.3
UPU 6_II ID – 2.4
UPU 6_II ID – 3
UPU 6_II ID – 4