ogulin

Savjet mladih

Što je Savjet mladih i koja mu je zadaća?!

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH?

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ogulina. U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade,

– predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

– predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapreñivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te način rješavanja navedenih pitanja,

– daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeñivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

– izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),

– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),

– skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapreñivanje položaja mladih,

– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

– predlaže predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,

– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih te

– obavlja i druge poslove od interesa za mlade

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina

Odluka o osnivanju Savjeta mladih 2014.godina

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih grada Ogulina 2023

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina

Odluka o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Ogulina

Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Ogulina