ogulin

Novosti

21

Stu

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 29. studeni 2019. godine (petak)

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 29. studeni 2019. godine ( petak ) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/154
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 21. 11. 2019.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 29. studeni 2019. godine ( petak ) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu
4. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu
7. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
8. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
12. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini
14. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2020. godinu,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin,
16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1,
17. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva GP MIKAS d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,
18. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
19. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2019. godine

e-Sjednice Grada Ogulina

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

21

Stu