ogulin

Novosti

12

Pro

POS stanovi – dopuna liste 2

  • Članak napisao/la, administrator

    Na temelju članka 16. i 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz “Programa društveno poticane stanogradnje” (Glasnik Karlovačke županije, br. 37/02 i 31/06, Odluka Gradonačelnika Grada Ogulina od 30.11.2009. godine) Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J
za utvrđivanje dopune liste reda prvenstva za kupnju stana iz
Programa društveno poticane stanogradnje

 

I.

    Predmet javnog natječaja je zaprimanje zahtjeva za utvrđivanje dopune liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje u Ogulinu u Ul. Ivane Brlić Mažuranić – lokacija uz zgradu “Elektre”.

    Osnovni preduvjet za kupnju stana uz obročnu otplatu je ispunjenje kriterija u pogledu platežne sposobnosti, a koje određuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN (u daljnjem tekstu: Agencija), odnosno poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva u skladu s uvjetima određenim u ugovoru o poslovnoj suradnji.

    Pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu imaju:

– građani – državljani Republike Hrvatske,
– jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
    Prvenstvo na kupnju stana, neovisno od načina plaćanja, imaju:
– građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
– osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom članka 3. stavka 2. Zakona.

    Dopuna reda prvenstva na kupnju stana za građane određuje se prema uvjetima i mjerilima utvrđenim Odlukom odnosno prednost na kupnju imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

    Odgovarajućim stanom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2. Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

II.

    Podnositelj zahtjeva za uvrštavanje na dopunu liste i kupnju stana zahtjevu je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata.

1.    osobna iskaznica,
2.    domovnica,
3.    vjenčani list i/ili rodni list za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,
4.    dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status – ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom, izjavu podnositelja zahtjeva o stanovanju kod roditelja u stanu – kući ili kod treće osobe i dr.
5.    podatak o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva, sa dokazom o stručnoj spremi podnositelja,
6.    potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva,
7.    potvrda o redovitom školovanju djece,
8.    ostale dokumente kojima dokazuje socijalni status (samohrani roditelj, pravo na pomoć i njegu i dr.),
9.    Zamolbu u pisanom obliku s kratkim opisom uvjeta stanovanja

 

III.

    Kriteriji za uvrštavanje i redoslijed na dopunu liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje jesu:

1.    vrijeme prebivanja na području Republike Hrvatske i Grada Ogulina,
2.    imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
3.    stambeni status,
4.    uvjeti stanovanja,
5.    broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
6.    djeca na školovanju,
7.    školska sprema podnositelja zahtjeva,
8.    radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj,
9.    životna dob podnositelja zahtjeva.

IV.

    Krajnji rok za dostavu Zahtjeva sa dokumentacijom je 8 dana od dana objave u Večernjem listu.
    Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom na adresu:
    GRAD OGULIN, GRADONAČELNIK, 47300 OGULIN, B. Frankopana 11, p.p. 77
    sa naznakom “ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA – POS”

 

Natječaj je objavljen 14. prosinca 2009. u Večernjem listu.

Klasa: 371-01/09-01/10
Urbroj: 2133/02-01-09-1
Ogulin, 11. 12. 2009.

    Povjerenstvo za utvrđivanje 
    reda prvenstva za kupnju stana

12

Pro