ogulin

Novosti

12

Pro

Oglas za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

G R A D   O G U L I N
Upravni odjel za stambeno komunalne poslove,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša

    Na temelju članka 14. i 15. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša objavljuje

 

O G L A S
ZA UTVRĐIVANJE LISTE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA DAVANJE
U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OGULINA
 

I.
 

    Pokreće se postupak za utvrđivanje liste podnositelja zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina.

II.

    Pisani zahtjevi za davanje stanova u najam podnose se Upravnom odjelu za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ogulina.

III.

    Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za davanje stana u najam priložiti slijedeće dokumente:

1.    Zamolbu u pisanom obliku
2.    Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika u kojoj je navedeno:
–    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili Republike Hrvatske,
–    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da nisu isti prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991.
–    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjane pravne osnove,
–    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
–    da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu ostvarili niti imaju pravo na popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno posebnom propisu.
3.    Izvod iz matice rođenih i vjenčani list za sebe i sve članove porodičnog domaćinstva,
4.    Presliku radne knjižice,
5.    Potvrdu o sudjelovanju u domovinskom ratu Ureda za obranu
(s naznakom razdoblja sudjelovanja u ratu, 1991.,1992.-1996.),
6.    Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je podnosiocu zahtjeva odnosno nekom od članova porodičnog domaćinstva utvrđena invalidnost,
7.    Kronični bolesnici – medicinsku dokumentaciju,
8.    Druge dokaze na zahtjev Komisije.

 

    Obrazac Zahtjeva koji je potrebno popuniti dobiva se i podiže u Upravnom odjelu za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ogulina.

    Zahtjevi bez svih potrebnih dokumenata ne uzimaju se u razmatranje i odbacuju se.

IV.

    Rok za dostavu zahtjeva za davanje stanova u najam počinje dana 15. prosinca 2009. a završava zaključno sa 31. prosinca 2009.

   
Klasa: 370-01/09-01/25   
Urbroj: 2133/02-05-09-1    
U Ogulinu, 9. prosinca 2009.

Pročelnica:           
Slavica Zubčić, dipl.ing.arh., v.r.

12

Pro