ogulin

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 25. travnja 2018. godine  s početkom u 17:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 39
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 19.04.2018.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 25. travnja 2018. godine s početkom u 17:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat, pitanje vijećnice Zlate Kurelac, odgovor – analiza zatečenog stanja

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin   Zaključak  Odluka
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin   Zaključak   Odluka  Shema
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta III. (Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj)    Zaključak   Odluka

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 522-612 ili 525-125.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.