ogulin

Novosti

26

Kol

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina – 3. rujna 2021. godine ( petak )

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 023-01/21-01/103
URBROJ: 2133/02-02-21-1
Ogulin, 26. kolovoza 2021.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 3. rujna 2021. godine ( petak ) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D:

1.Aktualni sat,
2.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,
3.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2021. godinu,
4.Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2020. godini,
5.Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin,
6.Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj 2021. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

25

Kol