ogulin

Novosti

11

Pro

Saziv 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16- 01/122
URBROJ: 2133/02-02- 16-1
Ogulin, 08.12.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 14,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I     R E D:

1. Aktualni sat,

2. Zaključak gradonačelnikaZaključak u vezi Proračuna – Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinuobrazloženje uz Prijedlog Proračuna,

3. Zaključak – Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,

4. Zaključak – Prijedlog Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini

5. Zaključak – Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu

6. Zaključak – Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu

7. Zaključak – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu

8. Zaključak – Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinu

9. Zaključak – Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

10. Zaključak – Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2017. godinu

11. Zaključak – Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

12. Zaključak – Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2017. godini

13. Zaključak – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

14. Zaključak – Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

15. Zaključak – Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

16. Zaključak – Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu

17. Zaključak – Programa rada – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna

18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2016. godine

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.

 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

09

Pro