ogulin

Novosti

30

Kol

Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/78
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 24.08.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              

S A Z I V A M

       20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 31. kolovoza 2016. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1.    Prezentacija projekta „Retencija Ogulin“ – prezentacija na sjednici
2.    Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8, zaključak
3.    Prezentacija projekta Geografski informacijski sustav, -prezentacija na sjednici
4.    Aktualni sat,
5.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, odluke gradonačelnika
6.    Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine,
7.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak, odluka i obrazloženje
8.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Ogulinski Hreljin, zaključak, odluka i obrazloženje
9.    Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2014. godini, zaključak, izvješće za 2014.
10.    Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2015. godini, zaključak, izvješće za 2015.
11.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Ogulina,
12.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj i srpanj 2016. godine
   

 

Predsjednik Gradskog vijeća  

___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

 

 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina  grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

23

Kol