ogulin

Novosti

09

Ožu

Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/01
URBROJ: 2133/02-02-21-1
Ogulin, 08. 03. 2021.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 17. ožujka 2021. godine ( srijeda) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2020. godinu,
2. Aktualni sat,
3. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2020. godinu,
4. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2020. godinu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke Ogulin za 2020. godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu,
7. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2020. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2020. godine,
9. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice grada Ogulina za 2020. godinu,
10. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine,
11. Prijedlog Statuta Grada Ogulina,
12. Prijedlog Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,
13. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1,
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga,
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“Ogulin,
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
20. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ogulina,
21. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
22. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine,
23. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021. godini,
24. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
25. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2021. godinu,
26. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina za 2020. godinu,
27. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
28. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2020. godine, siječanj i veljaču 2021. godine.

 

 

e-Sjednice Grada Ogulina
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

08

Ožu