ogulin

Novosti

09

Pro

Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 17. prosinca 2020. godine (četvrtak). Sjednica će se održati elektroničkim putem, video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/126
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 07. 12. 2020.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, a sukladno uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine da se u ovim okolnostima širenja zaraze koronavirusa COVID-19, sjednice predstavničkih tijela održavaju na daljinu, a radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka te s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti vijećnika i ostalih sudionika

S A Z I V A M

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 17. prosinca 2020. godine (četvrtak). Sjednica će se održati elektroničkim putem, video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1.Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
2.Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
3.Aktualni sat,
4.Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
5.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu,
6.Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu,
7.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
8.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu,
9.Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
10.Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2021. godinu,
11.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
12.Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
13.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
14.Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
15.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini,
16.Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2021. godinu,
17.Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2019. godinu,
18.Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu,
19.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
20.Prijedlog III. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu,
21.Prijedlog III. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu,
22.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
23.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
24.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu,
25.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
26.Prijedlog IV. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
27.Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
28.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
29.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
30.Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
31.Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
32.Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2021. godinu,
33.Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
34.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
35.Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2020. godine

 

 

e-Sjednice Grada Ogulina
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

01

Pro