ogulin

Novosti

05

Stu

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 13. studenog 2020. godine (petak) s početkom u 09:00 sati

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/103
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 5. studenog 2020.

Na temelju članka 71. stavka 1. i članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 13. studenog 2020. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2019. godinu,
3. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2019. godinu,
4. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2019. godini,
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,
6. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine,
7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin,
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s Planom upravljanja,
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina,
13. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2020. godine

 

 

e-Sjednice Grada Ogulina
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

04

Stu