ogulin

Novosti

18

Lip

Potpisan ugovor o izvođenje radova na produžetku ulice P. Preradovića

  • Članak napisao/la, urednik

Gradonačelnik Dalibor Domitrović u ime Grada Ogulina potpisao je ugovor o izvođenju radova na produžetku ulice P. Preradovića između ulice B. Frankopana i Bolničke ulice u Ogulinu – V faza sa izvođačem Ceste Karlovac d.d. zastupane po direktoru Darku Markoviću
koji su u potpunosti udovoljili svim uvjetima iz dokumentacije o nabavi i temeljem kriterija za odabir ponude ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija ponuda te su se protekom roka mirovanja stvorili uvjeti za sklapanje ovog Ugovora.

Radovi obuhvaćaju građevinske radove (pripremne i zemljane radove, radove na izgradnji kolničke konstrukcije, radove na površinskoj odvodnji i kanalizaciji) te ostale troškovnikom predviđene radove. Dio radova odnosi se i na uklapanje sa postojećim kolnikom i
nogostupom Bolničke ulice (D42). Radi se o dužini od cca 80 m prometnice.

Planirani početak radova je predviđen za 25. lipnja 2020. godine, a rok za izvršenje radova je 70 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

18

Lip