ogulin

Novosti

17

Sij

Organiziranost vatrogastva na području Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator


Na inicijativu županijskog vatrogasnog zapovjednika Gorana Frankovića , gradonačelnik Dalibor Domitrović sazvao je sastanak sa predstavnicima  Područne vatrogasne zajednice Grada Ogulina.

Tema sastanka bila je analiza stanja organiziranosti vatrogastva na području Grada Ogulina i revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara.
Na sastanku su bili nazočni  pored zapovjednika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Gorana Frankovića i gradonačelnika Grada Ogulina Dalibora Domitrovića, predsjednik Područne vatrogasne zajednice Ogulina Franjo Kolić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ivan Luketić, zamjenik zapovjednika JVP Marinko Turkalj, predsjednik DVD-a Jasenak Nenad Vukadinović i zapovjednik DVD –a Jasenak Rajko Kosanović.
Inicijativa zapovjednika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije proizlazi iz Zakona o vatrogastvu i odgovornosti za stanje vatrogastva na području Karlovačke županije i dužnosti čelnika jedinica lokalne samouprave ažurirati Plan zaštite od požara i pokrenuti postupak revizije Procjene ugroženosti od požara.

Istaknuta je potreba redovitog ažuriranja i realizacija planiranih aktivnosti kroz sastanke na kojima bi se rješavali aktualni problemi. Tako je zapovjednik JVP Ivan Luketić istaknuo problem zastarjelog voznog parka i opreme, izrade operativnog plana HEP-a za isključivanje struje kod gašenja požara, problem sudjelovanja u gašenju požara  dobrovoljnih vatrogasaca za vrijeme radnog vremena i njihove naknade, problem funkcioniranja Područne vatrogasne zajednice i participacija DVD-a Saborsko , Tounj, Josipdol i Plaški u troškovima i gašenju požara.

DVD-a Jasenak kao stožerno društvo pokriva područje odgovornosti  Drežnice gdje se već godinama ne može osnovati vatrogasno društvo. Nenad Vukadinović predsjednik DVD-a istaknuo je problem postavljanja i zaštite hidranata na području Drežnice kao i angažiranje Savjetodavne službe oko izrade planova zaštite od požara privatnih šuma, koje su u ingerenciji jedinica lokalne samouprave.
U rezimeu, gradonačelnik Domitrović je naglasio  važnost postojanja ažurne dokumentacije koja je bitna za svaku realizaciju, kao i osigurana sredstva što je zadaća Grada. Po njegovom mišljenju vatrogastvo na području Grada Ogulina funkcionira dobro , ali smatra  da pored dobivenih sredstava  iz gradskog proračuna svi subjekti pa tako i vatrogastva, trebaju tražiti alternativne izvore financiranja .

11

Sij