ogulin

Novosti

20

Pro

Odluke i zaključci 22. sjednice

  • Članak napisao/la, administrator

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16- 01/122
URBROJ: 2133/02-02- 16-1
Ogulin, 08.12.2016.

 

 

D N E V N I  R E D:

1. Aktualni sat,   Skinut s dnevnoga reda

2. Zaključak gradonačelnikaZaključak u vezi Proračuna – Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinuobrazloženje uz Prijedlog Proračuna,    >>>> Usvojeni Proračun

3. Zaključak – Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,    >>>> Odluka o izvršavanju Proračuna

4. Zaključak – Prijedlog Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini,   >>>> Program poduzetništva

5. Zaključak – Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Program poljoprivrede

6. Zaključak – Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Socijalni program

7. Zaključak – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu,   >>>> Program kulture

8. Zaključak – Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Program športa

9. Zaključak – Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,   >>>> Program šumskog doprinosa

10. Zaključak – Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2017. godinu,   >>>> Program HGSS-a

11. Zaključak – Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu,   >>>> Program boravišne pristojbe

12. Zaključak – Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2017. godini,   >>>> Odluka o financiranju političkih stranaka

13. Zaključak – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,   >>>> Program održavanje kom. infr.

14. Zaključak – Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,   >>>> Program gradnje kom. infr.

15. Zaključak – Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu,   >>>> Program legalizacije

16. Zaključak – Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu,   >>>> Zaključak – Savjet mladih

17. ZaključakPrograma rada – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,   >>>> Zaključak – o prihvaćanju izvješća

18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2016. godine,   >>>> Zaključak o proračunskoj zalihi

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća >>

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.

 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

19

Pro