ogulin

Novosti

18

Srp

Odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 07. lipnja 2018. godine  održane 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 45
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 30.svibnja.2018.
 

 

 

 
D N E V N I   R E D:

1. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina  odluka
2. Aktualni sat
3. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina, odluka
4. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Bjelin d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin,   Odluka
5. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,  Odluka
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,  Odluka
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,    Godišnji izvještaj
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, program kulture 2017.
9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2017. godinu, Program sporta 2017.
10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu, Socijalni program 2017.
11. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina za 2017. godinu, Program poduzetništva 2017.
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu, Program poljoprivrede 2017.
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, Program šumski doprinos 2017.
14. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu, Program boravišne pristojbe 2017.
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,  Odluka
16. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu, Program kulture 2018.
17. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu,  Program sporta 2018.
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Program održavanja kom. infr. 2018.
19. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Program gradnje kom. infr. 2018.
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu,  Program legalizacije 2018.
21. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2017. godinu, Zaključak
22. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2017. godinu, Zaključak
23. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2017. godinu,  Zaključak
24. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2017. godinu,  Zaključak
25. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2017. godinu,  Zaključak
26. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu,  Zaključak
27. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2017. godinu,  Zaključak
28. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Sveti Petar,  Odluka
29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o radnom vremenu Zavičajnog muzeja Ogulin,  Zaključak
30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, Odluka
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova Grada Ogulina, Odluka
32. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu idejnog rješenja namjene bivše vojarne Sveti Petar,
33. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj i svibanj 2018. godine   Zaključak

Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća >>
Tonski zapis  9. sjednice Gradskog vijeća – tonski zapis >> 1.dio  2.dio  3.dio  4.dio  5.dio

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

18

Srp