ogulin

Novosti

19

Srp

Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 16. ožujka 2018. godine  u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 05
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 09.03.2018.
 

 

 
D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika
2. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2017. godinu  Zaključak >>

3. Aktualni sat,   
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine,  Zaključak >>
5. Prijedlog Statuta Grada Ogulina,  Statut >>
6. Prijedlog Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,  Odluka >>
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Odluka >>
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu   Zaključak >>
9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina, Odluka >>
10. Prijedlog Odluke o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova, Odluka >>
11. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina, Odluka >>
12. Prijedlog Odluke o nazadkupnji nekretnine u k.o. Otok Oštarijski Odluka >>
13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,  Izvješće >>
14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu, Izvješće >>
15. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove  objekata zaštićene spomeničke baštine za 2017. godinu Izvješće >>
16. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2017.godinu Izvješće >>
17. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2017. godinu,  Izvješće >>
18. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2017. godinu,  Izvješće >>
19. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu,  Izvješće >>
20. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2017. godini,   Izvješće >>
21. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2017. godini,   Izvješće >>
22. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2018. godinu,   Program >>
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin,   Zaključak >>
24. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o.  Odluka >>
25. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu, Izvješće >>
26. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina Izvješće >>
      b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za umirovljenike, Odluka >>
28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi,  Odluka >>
29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina, Odluka >>
30. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, Odluka >>
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
32. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2017. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Odluka >>
33. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Odluka >>
34. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2017., siječanj i veljaču 2018. godine

Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća >>
Tonski zapis  7. sjednice Gradskog vijeća – tonski zapis >> 1.dio 2.dio  3.dio 4.dio 5.dio 6.dio 7.dio 8.dio 9.dio 10.dio 11.dio 12.dio 13.dio 14.dio 15.dio 16.dio 17.dio 18.dio19.dio

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

18

Srp