ogulin

Novosti

19

Pro

Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/ 173
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 11.12.2017.

 

 

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat – Odgovori na vijećnička pitanja: Hrvoje Magdić, Hrvoje Magdić 2, Juraj Belina, Milan Sabljak, Milan Sabljak 2, Sanjin Rodić, Željko Stipetić, Željko Stipetić 2, Zlata Kurelac, Zlata Kurelac 2.   Prva točka je skinuta s dnevnog reda.
2. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva BJELIN d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin –  zaključak >>  prijedlog Odluke >>   ponuda >>  Odluka >>
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina – zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  Odluka >>
4. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu – zaključak >>  prijedlog Proračuna >>   obrazloženje >>  usvojeni Proračun >>
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu  –  zaključak >>   prijedlog Odluke >>  Odluka >>
6. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Odluka >>
7. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  – zaključak >>   prijedlog Programa >>  Program >>
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
12. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
13. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2018. godini  – zaključak >> prijedlog Odluke >>  Program >>
17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >> Program >>
18. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina – zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  dodatak >>  Odluka >>
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Ogulina  – zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine     – zaključak >>   prijedlog Odluke >>  Odluka >>
21. Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe  – zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
22. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina – zaključak >>  prijedlog Odluke >> Odluka >>
23. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu  – zaključak >>  prijedlog Programa >> Zaključak Gradskog vijeća >>
24. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina  – zaključak >>  prijedlog Javnog poziva >>   dodatak >> Javni poziv >>
25. Prijedlog II. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini  – zaključak >>  prijedlog izmjena Programa >>   dodatak >>  Program >>
26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin  – zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog  otvorenog učilišta Ogulin – prijedlog Zaključka >>  Zaključak >>
28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna – prijedlog Zaključka >>  Zaključak >>
29. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina  Odluka >>
30. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad >> i studeni >> 2017. godine  Zaključak Gradskog vijeća >>
 
 Tonski zapis s 6. sjednice Gradskog vijeća:  prvi dio >> drugi dio >>
 Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća   zapisnik >>
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 

19

Pro