ogulin

Novosti

10

Ruj

Odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Republika HrvatskaOdluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 04. rujna 2018. godine održane 14:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 82
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 4. rujna  2018.

 

 

 

 

D N E V N I R E D:
 
 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za razdoblje 2018.- 2023. godine, Odluka >>
2. Aktualni sat,
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, Zaključak >>
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina     Odluka     Zaključak 
5. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,    Poslovnik 
6. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Metalika d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,  Odluka
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“, Odluka
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića“ u naselju Sveti Petar,   Odluka
9. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine  Izvještaj
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,   Odluka
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Odluka
12. Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,  Proraćun
13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu,  Program
14. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018.godinu, Program
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  Program
16. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Program
17. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, Program
18. Prijedlog I. izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu,  Program
19. Prijedlog I. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini, Program
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,   Program
21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina,  Odluka
22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti    Odluka
23. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići,   Odluka
24. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz  2018. godine     Zaključak

 
Tonski zapis 10. sjednice Gradskog vijeća – tonski zapis
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA
 
Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
 
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
 
Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.
 
U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.
 
Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.
 
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 

 

07

Ruj