ogulin

Novosti

30

Stu

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

               

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

      KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
         G R A D   O G U L I N
Povjerenstvo za provedbu natječaja
             za prijam u službu

KLASA: 012-07/10-01/6
URBROJ: 2133/02-03-02/1-10-2
Ogulin, 29. studenog 2010.


Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu
na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin

U Narodnim novinama broj 132/10 od 26. studenog 2010. godine objavljen je natječaj za prijam u  Stučnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radno mjesto:

1. telefonist – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

2. vozač – 1 izvršitelj/ica , na neodređeno vrijeme,  uz probni rad od tri mjeseca.

Od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama” počinje teći rok od osam (8) dana za podnošenje prijava na natječaj, te se kao posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti preporučeno ili neposredno u pisarnicu Grada Ogulina, određuje 6. prosinca 2010.

I. Opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći su slijedeći:

1. Telefonist:

– obavlja poslove na telefonskoj centrali,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.062,00 kuna bruto.

2. Vozač:

– vozi Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
– obavlja poslove prijevoza za potrebe upravnih tijela Grada,
– brine o vozilu i obavlja sitne popravke,
– prevozi i uručuje poštu članovima Gradskog vijeća te članovima njegovih radnih tijela,
– vodi evidenciju o izvršenim tehničkim održavanjima vozila,
– obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.062,00 kuna bruto.

Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II. Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i spososbnosti:

– Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08).

Web stranica «Narodnih novina» je: narodne-novine.nn.hr

VAŽNO – poziv na testiranje

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.ogulin.hr te na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 (prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
                                                                               ZA PRIJAM U SLUŽBU

29

Stu