ogulin

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 16. studenog 2018. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 112
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 07. studeni 2018.
 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. studenog 2018. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat, Hrvoje Magdić pitanje  odgovor ; Juraj Belina  pitanje odgovor ; Milan Sabljak pitanje odgovor ; Milan Sabljak pitanje odgovor ; Nikolina Radulović pitanjeodgovor ; Zlata Kurelac pitanje odgovor
2. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu, zaključakprijedlog izmjena  obrazloženje
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena    prilog
4. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu,  zaključakprijedlog izmjena   prilog
5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena    prilog
6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena   prilog
7. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena  prilog
8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena    prilog
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2018. godinu, zaključak prijedlog izmjena  prilog
10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina, zaključakprijedlog   prilog
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin,  zaključakprijedlog obrazloženje prilog 
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić„Bistrac“, zaključak prijedlog   prilog
13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, zaključak prijedlog prilog
14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, zaključak prijedlog   prilog
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin, zaključak prijedlog   prilog
16. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, zaključak prijedlog   prilog
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,    zaključak prijedlog prilog 
18. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina, zaključak prijedlog   obrazloženje  prilog 
19. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema Republici Hrvatskoj, zaključak prijedlog   prilog
20. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Grad Ogulin, zaključakprijedlog prilog 
21. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2017. godini, zaključak izvješće   obrazloženje
22. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze  –  materijali će biti dostavljeni na sjednici
23. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za branitelje  – materijali će biti dostavljeni na sjednici
24. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o izboru članova Odbora za zdravstvo – materijali će biti dostavljeni na sjednici
25. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2018. godine – izvješće

 

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 659-021 ili 525-125.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.