ogulin

Novosti

12

Pro

Gradonačelnik raspisao Javni poziv za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović raspisao je javni poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Ogulina kao stručno savjetodavno tijelo s djelokrugom rada u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Ogulinu.
Vijeće se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebno radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Ogulin za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Ogulina, radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.
Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i umjetnosti.
Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture i to na četiri godine.
Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave, a svi detalji Javnog poziva kao i Prijava kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Ogulina, koja je sastavni dio ovog Poziva, nalaze se na službenoj internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr te se dostavljaju na adresu Grad Ogulin, Stručna služba Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin s naznakom „Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće Grada Ogulina“ ili elektroničkim putem u PDF formatu na adresu episarnica@ogulin.hr zaključno do utorka, 27. prosinca 2022. godine.

Javni poziv

Obrazac prijave

07

Pro