ogulin

Novosti

02

Pro

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 024-03/22-03/90
URBROJ: 2133-02-02/1-22-1
Ogulin, 30. studeni 2022.
Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,

SAZIVAM
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 8. prosinca 2022. godine (četvrtak). Sjednica će se održati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. s početkom u 9:00 sati.
Za sjednicu predlažem, sljedeći
DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu
4. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2023. godinu
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2023. godinu
7. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2023. godini
8. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2023. godinu
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
11. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu
12. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2023. godini
14. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2023. godinu
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu
16. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu
17. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2022.godinu
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Ogulina za 2022. godinu
19. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
20. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
21. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
22. Prijedlog Odluke o grobljima na području Grada Ogulina i obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja groblja i ukopa pokojnika
23. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
24. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude OPG-a Fabijan David za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin
25. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Ogulina
26. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina
27. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Ogulina
28. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno
29. Prijedlog Odluke o drugim pravima iz rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
30. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina
31. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Ogulina
32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića ”BISTRAC” Ogulin od roditelja-korisnika usluga
33. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
34. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva vatrogasnog vozila na Javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin
35. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva vozila MAN TGM na Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
36. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Radio Ogulin d.o.o.
37. Prijedlog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave
38. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
39. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna
40. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj, kolovoz i rujan 2022. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

01

Pro