ogulin

Novosti

08

Srp

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina 15. srpnja 2021. godine ( četvrtak)

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 023-01/21-01/66
URBROJ: 2133/02-02-21-1
Ogulin, 5. srpnja 2021.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina 15. srpnja 2021. godine ( četvrtak) s početkom u 9:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
Sjednica će se održati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D:

1. Aktualni sat,
2. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2020. godinu,
3. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2020. godinu,
4. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2020. godinu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2020. godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2020. godinu,
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu,
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2020. godinu,
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
11. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu,
14. Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2020. godinu,
15. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
16. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu,
17. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu,
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu,
19. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu,
21. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu,
22. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
23. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
24. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina,
25. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini,
26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ od roditelja – korisnika usluga,
27. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
28. Prijedlog Odluke o brisanju zabilježbe prava prvokupa na k. č. br. 96 k.o. Otok Oštarijski,
29. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

07

Srp