ogulin

Novosti

07

Pro

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/23-03/94
URBROJ: 2133-2-02/01-23-1
Ogulin, 07. prosinca 2023.

Na temelju članka 71. stavak 1., članka 72. stavka 3. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21-pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 15. prosinca 2023. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin-UPU 1

2. Aktualni sat

3. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu

5. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2024. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2024. godinu

8. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina za 2024. godinu

9. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Ogulina za 2024. godinu

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

12. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu

13. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2024. godini

15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2024. godinu

16. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

17. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu

18. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2023.godinu

19. Prijedlog II. izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Ogulina za 2023. godinu

20. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

21. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

22. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

23. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

24. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

25. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2022. godini

26. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

27. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina

28. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Ogulina

29. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića ”BISTRAC” Ogulin od roditelja-korisnika usluga

31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno

32. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o drugim pravima iz rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

34. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva uredske opreme i namještaja Dječjem vrtiću „BISTRAC“ Ogulin

35. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva uredske opreme i namještaja Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin

36. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Ogulina

37. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina

38. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2024. godinu

39. Prijedlog Pravilnika o načinu donošenja javnih potreba u sportu grada Ogulina

40. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ogulina

41. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Popovo selo

42. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj

43. Prijedlog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

44. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna

45. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj – rujan 2023. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

07

Pro