ogulin

Novosti

14

Stu

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/23-03/90
URBROJ: 2133-2-02/01-23-1
Ogulin, 14. studenog 2023.

Na temelju članka 71. stavak 1., članka 72. stavka 3. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21-pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. studenog 2023. godine (četvrtak) s početkom u 16:30 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva Grada Ogulina u udruzi LAG „Frankopan“

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

14

Stu