ogulin

Novosti

01

Srp

Statut grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Na temelju članka 34. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ogulina, Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj dana
20.03.2006. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Ogulina.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Ogulina obuhvaća Statut Grada Ogulina
koji je objavljen u Glasniku Karlovačke županije br. 16/01 i njegove
Izmjene i dopune objavljene u Glasniku Karlovačke županije br.
08/02, 46/03, 49/04 i 5/06 u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.

Klasa: 023-02/06-01/6
Urbroj: 2133/02-03-06-2
Ogulin, 20.03.2006.

Predsjednik
Odbora za statut i poslovnik

_________________________________
Milan Hudurović, dipl. uprav. pravnik

S T A T U T
GRADA OGULINA
(PROČIŠĆENI TEKST)

I. Opće odredbe

Članak 1.

Grad Ogulin je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Naziv grada je: GRAD OGULIN
Sjedište grada je: Ogulin, Ulica Bernardina Frankopana br. 11.
Grad Ogulin je pravna osoba.

Članak 3.

Grad Ogulin obuhvaća područja naselja: Desmerice, Donje Dubrave,
Donje Zagorje, Dujmić selo, Gornje Dubrave, Gornje Zagorje, Hreljin
Ogulinski, Jasenak, Marković selo, Ogulin, Otok Oštarijski, Drežnica,
Ponikve, Popovo selo, Potok Musulinski, Puškarići, Trošmarija,
Turkovići Ogulinski, Vitunj, Zagorje, Sabljak selo, Salopek selo,
Sveti Petar, Ribarići.

Članak 4.

Područje Grada Ogulina utvrđeno je Zakonom, a granice područja
idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo
područje.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom
Zakonom.


Članak 5.

Grad Ogulin ima grb i zastavu.
Grb i zastava Grada Ogulina utvrđeni su Odlukom o grbu i zastavi
Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 11/95).
Dan Grada Ogulina je 14. rujan – blagdan Uzvišenja Sv. Križa.

Članak 6.

Grad Ogulin ima pečat, čiji će se oblik i sadržaj utvrditi posebnom
Odlukom.

Članak 7.

Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Ogulina
osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Grad.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Grada.
Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva
posebna prava.
Kriteriji za proglašavanje počasnog građanina Grada Ogulina, te
oblik i izgled Povelje Grada, utvrđuju se posebnom odlukom.

Članak 8.

Gradsko vijeće može dodijeliti i druga javna priznanja građanima
i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog
i društvenog života od značenja za Grad.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na
način propisan posebnom odlukom.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog,
društvenog i kulturnog razvitka Grad Ogulin uspostavlja i održava
suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
u zemlji i inozemstvu.
Pod uvjetima i na način utvrđen zakonom Grad Ogulin može uspostavljati
i ostvarivati suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave
drugih država.

II. Samoupravni djelokrug Grada

Članak 10.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog
djelokruga.
Grad Ogulin u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a koji
nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito
poslova koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalne djelatnosti,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz
stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi obavljanje kojih
je jedinica lokalne samouprave dužna organizirati te poslovi koje
jedinica lokalne samouprave može obavljati, ako je osigurala uvjete
za njihovo obavljanje.
Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1.
ovog članka prenijeti na županiju odnosno na mjesnu samoupravu.

III. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

Članak 11.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim
poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu
sa zakonom i statutom Grada Ogulina.

Članak 12.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o
promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom i statutom.
Referendum, na temelju odredaba zakona i statuta, raspisuje Gradsko
vijeće:
– na prijedlog jedne trećine njegovih članova,
– na prijedlog Poglavarstva,
– na prijedlog polovine mjesnih odbora na području grada,
– na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Grada.

Članak 13.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima
će se odlučivati referendumom, datumu glasovanja kao i područje
na kojem se provodi referendum.

Članak 14.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište
na području Grada Ogulina i upisani su u popis birača.

Članak 15.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 16.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga, kao
i drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.

Članak 17.

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog
akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće mora raspravljati
ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u
popis birača Grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije
u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 18.

Svaki građanin i pravne osobe imaju pravo Gradskom vijeću i
njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe i na njih dobiti
odgovor u roku 30 dana od podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

IV. Gradsko vijeće i njegova tijela

1. Položaj i nadležnost Gradskog vijeća

Članak 19.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne
samouprave koji donosi akte u okviru djelokruga grada, te obavlja
i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Članak 20.

Gradsko vijeće:
– donosi Statut grada,
– donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga grada,
– bira i razrješuje gradonačelnika, njegovog zamjenika te članove
Gradskog poglavarstva,
– osniva i bira članove radnih tijela vijeća, te imenuje i razrješuje
druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
– osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
– obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom
stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

2. Sastav i izbor Gradskog vijeća

Članak 21.

Gradsko vijeće Grada Ogulina broji 17 članova.
U sastavu Gradskog vijeća srpska nacionalna manjina ima najmanje
tri (3) vijećnika.

Članak 22.

Članovi Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom
u Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje
4 godine, odnosno onog izabranog na prijevremenim izborima traje
do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim
izborima.

Članak 23.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat mu
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama
posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti
jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 24.

Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima
plaću.
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s
odlukom Gradskog vijeća.
Ostala prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se zakonom,
statutom Grada i poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 25.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika
na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Gradskog
vijeća.

Članak 26.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se poslovnikom Gradskog vijeća,
u skladu s Zakonom i Statutom.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

3. Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća

Članak 27.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji obavljaju
svoju dužnost počasno.
Predsjednik vijeća predstavlja Gradsko vijeće, rukovodi njegovim
radom te ima ovlasti i obveze utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju
odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju i druge poslove koje
im povjeri Gradsko vijeće ili predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz reda svojih
članova javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje
na način i po postupku određenim Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 28.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća
po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik je dužan
sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Gradskog vijeća u roku 15 dana od primitka
zahtjeva. Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu
u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik,
u roku od 15 dana. Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Nakon proteka rokova iz stavka 1. ovog članka sjednicu može sazvati,
na zahtjev trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Članak 29.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici
nazočna većina članova Gradskog vijeća.
Statut Grada, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova
svih članova Gradskog vijeća.
Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o
kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 30.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko
vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

4. Radna tijela

Članak 31.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna
tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka
1. ovoga članka utvrđuju se poslovnikom ili posebnom odlukom o
osnivanju radnog tijela.

V. Tajnik

Članak 32.

Grad ima tajnika.
Tajnika imenuje Gradsko poglavarstvo.
Tajnik Grada dužan je pomagati predsjedniku i potpredsjednicima
vijeća te gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika u pripremi
i održavanju sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.
Tajnik Grada odgovara za svoj rad gradonačelniku i Gradskom vijeću.
Tajnik je dužan upozoriti Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo
na eventualnu nezakonitost u prijedlogu odluka ili drugih akata
što ih Gradsko vijeće ili Gradsko poglavarstvo donosi.

Članak 33.

Tajnik obavlja poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradsko
poglavarstvo, koji su mu određeni ovim Statutom, Poslovnikom Gradskog
vijeća, i Gradskog poglavarstva, zakonom i drugim propisima.

Članak 34.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno vezanih za
rad i funkcioniranje Gradskog vijeća odnosno ostalih upravnih
odjela Grada osniva se Stručna služba Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva, kojom rukovodi tajnik Grada.

VI. Izvršna tijela

Članak 35.

Izvršna tijela Grada su gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo.

1. Gradonačelnik

Članak 36.

Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada i zastupa Grad.
Gradonačelnik svoju dužnost može obavljati profesionalno.

Članak 37.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, iz reda svojih članova,
u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koji
su osvojile mandate u Gradskom vijeću.

Članak 38.

Gradonačelnik:
– predstavlja i zastupa Grad,
– provodi odluke Gradskog vijeća i odgovoran je Gradskom vijeću
za njihovo izvršavanje,
– vodi brigu o upravljanju gradskom imovinom i naredbodavac je
za izvršenje gradskog proračuna,
– neposredno ispred Gradskog poglavarstva usmjerava rad upravnih
odjela i potpisuje akte koje oni donose u okviru svog djelokruga,
ako za potpisivanje nisu ovlašteni pročelnici odnosno tajnik Grada,
– predlaže Gradskom vijeću kandidate za članove Gradskog poglavarstva,
– predsjedava i rukovodi radom Gradskog poglavarstva,
– izlaže program Gradskog poglavarstva i odgovara Gradskom vijeću
za njegovu provedbu,
– usklađuje rad Gradskog poglavarstva s radom Gradskog vijeća
i radnih tijela Gradskog vijeća,
– skrbi o svekolikom boljitku i razvoju Grada,
– obavlja i druge poslove za koje je ovlašten ovim Statutom, zakonom
i drugim propisima.

Članak 39.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog
vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni
uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini dužan je u roku
od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave
u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 40.

Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave
za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela
Grada.

Članak 41.

Gradonačelnik rukovodi radom Gradskog poglavarstva, saziva sjednice
Gradskog poglavarstva i predsjedava im, te potpisuje akte Gradskog
poglavarstva.

Članak 42.

Gradonačelnik ima zamjenika koji je ujedno i član Gradskog poglavarstva.
Zamjenik gradonačelnika bira se na način i po postupku propisanom
za izbor gradonačelnika.
Zamjenik gradonačelnika može obavljati dužnost profesionalno.
Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u obavljanju dužnosti,
zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti zbog
bolesti, korištenja godišnjeg odmora ili istovremenih različitih
obveza, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ili kada
mu to gradonačelnik povjeri.
Zamjenik gradonačelnika dužan je pri obavljanju povjerenih mu
poslova pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova
iz svog djelokruga zamjeniku gradonačelnika ne prestaje odgovornost
gradonačelnika za njihovo obavljanje.

2. Gradsko poglavarstvo

Članak 43.

Gradsko poglavarstvo izvršno je tijelo Grada.
Gradsko poglavarstvo obavlja poslove iz svog djelokruga na temelju
i u okviru zakona, Statuta, i drugih općih akata Gradskog vijeća.
Gradsko poglavarstvo odgovorno je Gradskom vijeću za svoj rad
i odluke koje donosi.
Gradsko poglavarstvo dužno je dva puta godišnje o svom radu izvješćivati
Gradsko vijeće.

Članak 44.

Gradsko poglavarstvo:
– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
– usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga Grada, te nadzire njihov rad,
– upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Grada, kao i njegovim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom
i ovim Statutom,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 45.

Gradsko poglavarstvo čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika
i pet članova.
Gradonačelnik je po svom položaju predsjednik Gradskog poglavarstva,
a zamjenik gradonačelnika je po položaju zamjenik predsjednika
poglavarstva.

Jedan član Gradskog poglavarstva pripadnik je srpske nacionalne
manjine.
Poslovnikom Gradskog poglavarstva uređuje se njegovo unutarnje
ustrojstvo, način rada i odlučivanja.

Članak 46.

Članovi Gradskog poglavarstva koji dužnost ne obavljaju profesionalno
imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 47.

Članove Gradskog poglavarstva na prijedlog gradonačelnika bira
Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na vrijeme od četiri
godine.

VII. Upravni odjeli i Stručna služba

Članak 48.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i
poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravni
odjeli i Stručna služba.
Ustrojstvo, djelokrug i način rada upravnih odjela iz stavka 1.
ovog članka uređuje se odlukom Gradskog vijeća u skladu sa Statutom
i zakonom.
Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog
natječaja imenuje poglavarstvo.
Unutarnje ustrojstvo Upravnih odjela i Stručne službe uređuje
svojim aktom Gradsko poglavarstvo.

Članak 49.

Obavljanje stručnih i uredskih poslova za potrebe Gradskog vijeća
i Gradskog poglavarstva obavlja Stručna služba Gradskog vijeća
i Gradskog poglavarstva.

Članak 50.

Upravni odjeli Grada u okviru svog djelokruga i ovlasti:
– neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća
i osiguravaju njihovo provođenje,
– neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi
prenijeti u djelokrug Grada,
– prate stanje u područjima za koje su osnovani i o tome izvješćuju
Gradsko poglavarstvo,
– pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko
vijeće i Gradsko poglavarstvo te pripremaju izvješća, analize
i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća
i Gradskog poglavarstva,
– pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i djelokruga
Grada,
– podnose izvješća Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu o svom
radu,
– obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.

VIII. Mjesna samouprava

Članak 51.

Kao neposredni oblik sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana osnivaju se mjesni odbori za dijelove naselja Grada koji
čine zasebnu i razgraničenu cjelinu.

Članak 52.

Na području Grada Ogulina utemeljeno je dvadesetjedan mjesni
odbor u čiji sastav ulaze dijelovi naselja i ulice koje vežu zajednički
interesi u zadovoljavanju njihovih komunalnih i ostalih poslova,
a to su:

1. Mjesni odbor Desmerice
– za područje naselja Desmerice,

2. Mjesni odbor Donje Dubrave
– za područje naselja Donje Dubrave,

3. Mjesni odbor Drežnica
– za područje naselja Drežnica,

4. Mjesni odbor Gornje Dubrave
– za područje naselja Gornje Dubrave, dio naselja Popovo selo
i Gojak,

5. Mjesni odbor Hreljin Ogulinski
– za područje naselja Hreljin Ogulinski,

6. Mjesni odbor Jasenak
– za područje naselja Jasenak,

7. Mjesni odbor Ogulin
– za područje ulica: A. Šenoe, B. Frankopana, Bolnička, Trg hrvatskih
rodoljuba, Ivana bana Mažuranića, I.G.Kovačića, Ivane B.Mažuranić,
V.I. Marinkovića, Ižišće, Josipa b.Jelačića, J.J.Štrosmajera,
Kardinala A. Stepinca, Lj. Gaja, P. Preradovića, Saborčanska,
Struga, T. Ujevića, V. Nazora,

8. Mjesni odbor Otok Oštarijski
– za područje naselja Otok Oštarijski,

9. Mjesni odbor Lomost
– za područje ulica: Bukovica, Dražice, Dugave od kbr. 12-29,
Jakovčić, Kut, Lomošćanska cesta, Pešćenica, Radnički put, Sv.
Roka, Škrile I. i II,

10. Mjesni odbor Ponikve
– za područje naselja Ponikve,

11. Mjesni odbor Potok Musulinski
– za područje naselja Potok Musulinski,

12. Mjesni odbor Prapuće-Zagrad
– za područje ulica: Brod, Brodski odvojak, Bukovnička, Bukovnički
odvojak, Bukovnik, Cvjetna, Dobrina, Draga, Gorica, Grdešićka,
Klanci, Klečka, Kopelska, Krči, Mala cesta, Nova cesta od kbr.
1-82, 84, 86 i 88, Prapućanska, Stara cesta od kbr. 1-40, 42,
Voćarska, Vrtače, Vrtački odvojak i Zulejkina,

13. Mjesni odbor Proce
– za područje ulice Proce,

14. Mjesni odbor Ribarići
– za područje naselja Ribarići,

15. Mjesni odbor Salopek selo
– za područje naselja Dujmić selo, Sabljak selo, Salopek selo
i ulice: Bošt, Brezik, Dlakovac, Kučinić selo, Dugave od kbr.
33-37, Vikend naselje Sabljaci,

16. Mjesni odbor Sveti Jakov
– za područje ulica: D. Cesarića, Gavani, Humac, Kalci, Kostelić
selo, Krlenac, Sv. Jakov, Šetalište Krlenac, Škare, Vučić selo
i Zečeva.

17. Mjesni odbor Sv. Petar – Puškarići
– za područje naselja Marković selo, Puškarići, Sv. Petar i ulice
Stara cesta od kbr. 43,

18. Mjesni odbor Trošmarija
– za područje naselja Trošmarija i dio Popovog sela

19. Mjesni odbor Turkovići
– za područje naselja Turkovići Ogulinski i Vitunj,

20. Mjesni odbor Zagorje
– za područje naselja Donje Zagorje, Gornje Zagorje i Zagorje,

21. Mjesni odbor Žegar – Podvrh
– za područje ulica: Drenovac, Podvrh I. – XIII. i Žegar I. –
X.

Članak 53.

Prijedlog za osnivanje mjesnih odbora mogu dati građani i njihove
organizacije i udruge, Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora dostavlja se Gradskom poglavarstvu,
ako ono nije predlagatelj.

Članak 54.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik
vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora
koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno
tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave.
Mandat člana vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila
mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji
obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Članak 55.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira
predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za
svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora.
Za obavljanje poslova koje je Grad povjerio mjesnom odboru predsjednik
vijeća odgovara gradonačelniku.

Članak 56.

Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima
građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog
značaja, može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji
čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl).
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća
mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 57.

Vijeća mjesnih odbora broje članova:
– mjesni odbor Desmerice 5 članova
– mjesni odbor Donje Dubrave 5 članova
– mjesni odbor Drežnica 7 članova
– mjesni odbor Gornje Dubrave 5 članova
– mjesni odbor Hreljin Ogulinski 7 članova
– mjesni odbor Jasenak 5 članova
– mjesni odbor Lomost 9 članova
– mjesni odbor Ogulin 9 članova
– mjesni odbor Otok Oštarijski 5 članova
– mjesni odbor Ponikve 5 članova
– mjesni odbor Potok Musulinski 5 članova
– mjesni odbor Prapuće – Zagrad 9 članova
– mjesni odbor Proce 5 članova
– mjesni odbor Ribarići 5 članova
– mjesni odbor Salopek selo 7 članova
– mjesni odbor Sveti Jakov 5 članova
– mjesni odbor Sv.Petar – Puškarići 7 članova
– mjesni odbor Trošmarija 5 članova
– mjesni odbor Turkovići 5 članova
– mjesni odbor Zagorje 9 članova
– mjesni odbor Žegar – Podvrh 9 članova

Članak 58.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo
koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši
Statut Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene
mu poslove.

Članak 59.

Gradsko vijeće će posebnom odlukom urediti djelokrug i ovlasti
tijela mjesnog odbora, način izbora i opoziva organa mjesne samouprave,
utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, način financiranja njihove
djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove
potrebe, te druga pitanja važna za ostvarivanje njihovih prava
i obveza.

Članak 60.

Mjesni odbori su pravne osobe.

IX. Imovina i financiranje Grada

Članak 61.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju
Gradu čine njezinu imovinu.
Grad mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom
pažnjom dobrog domaćina.

Članak 62.

Grad ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga
slobodno raspolaže.
Prihodi Grada moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju
tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Grada su:
1. gradski porezi, prirez,. naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava drugih pravnih osoba u njezinom
vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Gradsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje
sama propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u
državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 63.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko
vijeće.

X. Akti Grada

Članak 64.

Gradsko vijeće donosi Statut, proračun, godišnji obračun proračuna,
odluke, rješenja, zaključke, naputke i preporuke, te daje autentična
tumačenja Statuta i drugih općih akata.
Svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće moraju biti javno objavljeni
na način dostupan građanima, a obvezno se objavljuju u službenom
glasilu i na oglasnoj ploči u sjedištu Grada.
Gradsko poglavarstvo u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke,
pravilnike, preporuke, zaključke, upute, rješenja, naputke i naredbe.
Radna tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva donose zaključke,
preporuke i rješenja.

Članak 65.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća
donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose
gradska upravna tijela, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu županije.
Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan
postupak pred upravnim tijelima Grada.

Članak 66.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza,
doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji
su prihod Grada donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata
kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i
pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad osnivač.

Članak 67.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano,
ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

XI. Javnost rada i odgovornost

Članak 68.

Rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i Upravnih odjela
i Stručne službe je javan.
Javnost rada osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan
ovim Statutom.

Članak 69.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada
i nadležnosti Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih
odjela Grada ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te
način njihovog čuvanja.

Članak 70.

Izabrani i imenovani čelnici u Gradu obavljaju svoju funkciju
na osnovu i u okviru Ustava, zakona i ovog Statuta, te dobivenih
ovlaštenja i osobno su odgovorni za njeno obavljanje.

XII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Karlovačke
županije.

Članak 72.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 1/94, 12/94, 10/01
i 13/01).

01

Srp