ogulin

Novosti

12

Ožu

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 05
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 09.03.2018.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I   R E D:

 

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika Izvješće >>
2. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2017. godinu  Izvješće >> Zaključak gradonačelnika >> Zaključak vijeća za prevenciju >>

3. Aktualni sat,   >>
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine, Izvješće >>
5. Prijedlog Statuta Grada Ogulina, Zaključak gradonačelnika >> Zaključak odbora za Statut >> Izvješće o savjetovanju >> Statut GO 2009.-2013.>>
6. Prijedlog Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,  Zaključak gradonačelnika >> Odluka >>
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Odluka >>
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu Zaključak Gradonačelnika >> Izmjene i dopune>>
9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina, Zaključak gradonačelnika >> Odluka >>
10. Prijedlog Odluke o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova, Zaključak gradonačelnika >> Odluka >> Prilog >>
11. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina, Zaključak Gradonačelnika >> Odluka.>> Obrazloženje.>>
12. Prijedlog Odluke o nazadkupnji nekretnine u k.o. Otok Oštarijski Zaključak Gradonačelnika >> Odluka.>>
13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Program >> Izmjene >>
14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Program >> Izmjene >>
15. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove  objekata zaštićene spomeničke baštine za 2017. godinu Izvješće i odluka.>>
16. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2017.godinu Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
17. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2017. godinu, Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
18. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2017. godinu, Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
19. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu,  Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
20. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2017. godini, Zaključak gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
21. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2017. godini, Zaključak gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
22. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2018. godinu, Zaključak gradonačelnika >> Plan >>
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin, Zaključak gradonačelnika >> Statut >>
24. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. Zaključak gradonačelnika >> Odluka >> Prilog >>
25. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. godinu, Zaključak Gradonačelnika >> Izvješće za 2017.>>
26. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina Izvješće >>
b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina, Odluka >> Prilog>>
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za umirovljenike, Odluka >> Prilog>>
28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi,  Zaključak gradonačelnika >> Odluka >> Prilog >>
29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina, Zaključak Gradonačelnika >> Odluka >>  Prilog>>
30. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, Odluka >>
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,  Rješenje >>
32. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2017. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Analiza >>
33. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Smjernice >>
34. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2017., siječanj i veljaču 2018. godine prosinac 2017 >>  siječanj 2018 >>   veljača 2018 >>

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 522-612 ili 525-125.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

12

Ožu