ogulin

Novosti

26

Svi

Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/32
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 17.05.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              

S A Z I V A M

       19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 15,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2.    Aktualni sat,
3.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu,
4.    Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu,
5.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu,
6.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu,
7.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.- 2015. godine,
8.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini,
9.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.,
10.    Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2015. godinu,
11.    Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu,
12.    Prijedlozi I. izmjena i dopuna Programa vezanih uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu,

a)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini,
b)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
c)    Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
d)    Prijedlog I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
e)    Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu,
f)    Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu,
g)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2016. godinu,

13.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,
14.    Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2015. godinu,
15.    Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2015. godinu, Račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015, Odluka o usvajanju financijskih izvještaja,
16.    Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2015. godinu,
17.    Prijedlog Odluke o kupnji udjela u trgovačkom društvu Radio Ogulin d.o.o.,
18.    Izvještaj o poslovanju tvrtke Radio Ogulin d.o.o.,
19.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2015. godinu,
20.    Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2015. godinu: Izvješće predsjednika, Izvješće Nadzornog odbora, Financijski plan za 2016. godinu, Prijedlog rada za 2016. godinu, Prijedlog rada za 2017. i 2018. godinu,
21.    Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2015. godinu,
22.    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin: Prijedlog rješenja, Obrazloženje,
23.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu,
24.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak i travanj 2016. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

Napomena: Materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostaviti će se vijećnicima pet dana prije održavanja sjednice.

 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici
udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele
prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne
su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj
službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail
Grada Ogulina  grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U
slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o
rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje
za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje
predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu
prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća
može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih
uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i
održavanja reda na sjednici.

 
 

25

Svi