ogulin

Novosti

21

Ruj

Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Ogulina raspisao je Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Ogulina. Etički odbor i Vijeće časti čine predsjednik i dva člana, imenuje ih i razrješuje Gradsko vijeće, a mandat im traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća. Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vladajuće većine i jedan iz oporbe.

Predsjednik Etičkog odbora te predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici i ne mogu biti članovi Gradskog vijeća, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Ogulina.

Etički odbor i Vijeće časti pratit će primjenu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ogulina kojim se uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća koji za svrhu ima jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani za podnošenje prijava najkasnije do 6. listopada 2023. godine. Javni poziv i potrebna dokumentacija objavljeni su na sljedećim poveznicama:

Javni poziv
Obrazac i izjava za predsjednika Etičkog odbora
Obrazac i izjava za predsjednika Vijeća časti
Obrazac i izjava za članove Vijeća časti
Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ogulina

20

Ruj