ogulin

Novosti

07

Kol

Pravoslavna Crkva Sv. Georgija

  • Članak napisao/la, administrator

Pravoslavna parohijska crkva Sv. Georgija
sagrađena je 1867. godine. Dao ju je sagraditi barun Lazar
Mamula, kraljevski namjesnik u Dalmaciji, rođen u Gomirju,
nedaleko od Ogulina.

Zvona crkvi darovao je sam car i kralj Franjo Josip I., dok
je ikonostas crkvi poklonio barun Lazar Mamula.

 

 Pravoslavna Crkva Sv.  Georgija
Crkva Sv. Georgija

6. kolovaza 1867. god. crkvu je posvetio gornjo-karlovački episkop
Lukijan Nikolajević.

1871. god. uspostavljena je ogulinska parohija. Prije toga Ogulin
je bio pod munjavskom parohijom, odnosno pripadao je pod filijalnu
crkvu Sv. Nikole u Otoku. Ogulinskoj parohiji pripadaju još i
sela Vitunj, Hreljin i Musulinski potok.

1976. god. crkva je obnovljena. Na ikonastasu crkve nalazi se
natpis “Zucalo 1854. Vieena”

U zadnjih nekoliko godina (od 2005.) na crkvi je izmijenjeno krovište i uređena je fasada.

Crkva je zaštićena kao spomenik kulture.

 

 

07

Kol