ogulin

Novosti

22

Ožu

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

U ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Marinka Hermana, uz nazočnost gradonačelnika Dalibora Domitrovića, zamjenika gradonačelnika Daniela Vukelje i 14 gradskih vijećnika održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Raspravljalo se o ukupno 42. točke. Na početku sjednice podneseno je Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2021. godinu koje su vijećnici uz pohvale za rad primili na znanje, nakon čeka je uslijedio Aktualni sat gdje je postavljeno 14 vijećničkih pitanja od strane 8 vijećnika.

O svom radu i poslovanju, Izvješća za 2021. godinu podnijele su ravnateljice Gradskih ustanova Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Zavičajnog muzeja Ogulin, Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin kao i v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ogulin koja su uz pitanja, komentare, pohvale, ali i određene primjedbe od strane oporbenih vijećnika prihvaćena većinom glasova. Točka dnevnog reda bilo je i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine kao i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu.

U nastavku sjednice većinom glasova ili jednoglasno usvojene su i sljedeće točke:

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2021. godinu,
Izvještaj o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu,
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu,
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
Izvještaj o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
Izvještaj o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2021. godinu,
Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2021. godinu,
Odluka o uređenju prometa, Odluka o održavanju javne rasvjete,
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ogulina,
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ogulina,
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Ogulina,
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području Grada Ogulina,
Odluka o II. izmjenama Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin,
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ogulin,
Odluka o otpisu potraživanja trgovačkom društvu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina s osnova javnih davanja (Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na tvrtku ili naziv,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na potrošnju,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na korištenje javnih površina,
Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na kuće za odmor,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za komunalnu naknadu,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za naknadu za uređenje voda,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za komunalni doprinos,
Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za spomeničku rentu),
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina,
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina za 2021. godinu,
Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za razdoblje od 2022. do 2025. godine,
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2022. godinu,
I. izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2022. godinu.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ogulina za 2020. godinu i Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2021. godine gradski vijećnici primili su na znanje.

Sjednica je završila u 17.39h.

16

Ožu