ogulin

Novosti

13

Tra

Odluke i zaključci 24. sjednice

  • Članak napisao/la, administrator

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17- 01/28
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 03.04.2017.

 
D N E V N I     R E D:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni Ogulin, odluka >>>>

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, odluka >>>>

3. Prijedlog Oduke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, odluka >>>>

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH na RH mjera 7.4.1.projekta „Rekonstrukcija i adaptacija DVD Turkovići“, odluka >>>>

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa  ruralnog razvoja  RH mjera 7.4.1. projekta „Rekonstrukcija i adaptacija DVD Jasenak, odluka >>>>

6. Prijedlog Zaključka o suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga „Susret s rijekom“ na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanja održivog razvoja prirodne baštine“ ref.br. KK.06.I.2.02,   Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odluka >>>>

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin, zaključak >>>>

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin >>>>, odluka >>>>, zaključak gradonačelnika >>>>, odluke pučko >>>>, odluka >>>>

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin >>>>, odluka >>>>, zaključak gradonačelnika >>>>, odluka >>>>

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Ogulin >>>>, zaključak >>>>, obrazloženje >>>>, stari statut >>>>zaključak gradonačelnika >>>>, odluka >>>>

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin >>>>, obrazloženje uz Pravilnik >>>>zaključak >>>>, zaključak gradonačelnika >>>>, zaključak >>>>

12. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2016. godinu >>>>, zaključak gradonačelnika >>>>, zaključak >>>>

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Ogulinski Hreljin >>>>, zaključak gradonačelnika >>>>, zahtjev s prilozima >>>>, odluka >>>>

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u  k.o. Vitunj >>>>, zahtjev s prilozima >>>>zaključak gradonačelnika >>>>, odluka >>>>

15.  Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za sudce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu >>>>, zaključak >>>>

16. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak 2017. godine >>>>, zaključak >>>>

 

Tonski zapis 24. sjednice Gradskog vijeća (2h 14min /62 MB)  >>>>

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća >>
Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća >>

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.

 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

11

Tra