ogulin

Novosti

14

Ožu

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 024-03/22-03/01
URBROJ: 2133/02-02-22-1
Ogulin, 11. ožujka 2022.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 21. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2021. godinu
2. Aktualni sat
3. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2021. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2021. godinu
5. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke Ogulin za 2021. godinu
6. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu
7. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2021. godinu
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
9. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2021. godine
10. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
11. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2021. godinu
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu
14. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu
15. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu
16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
17. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
18. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
19. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini
20. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2021. godinu
21. Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2021. godinu
22. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ogulina za 2020. godinu
23. Prijedlog Odluke o uređenju prometa
24. Prijedlog Odluke o održavanju javne rasvjete
25. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ogulina
26. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ogulina
27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Ogulina
28. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području Grada Ogulina
29. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin
30. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina
31. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ogulin
32. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja trgovačkom društvu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
33. Prijedlog Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina s osnova javnih davanja:
a)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na tvrtku ili naziv
b)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na potrošnju
c)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na korištenje javnih površina
d)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za porez na kuće za odmor
e)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za komunalnu naknadu
f)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za naknadu za uređenje voda
g)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za komunalni doprinos
h)Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Grada Ogulina za spomeničku rentu
34. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina
35. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
36. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
37. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina za 2021. godinu
38. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
39. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za razdoblje od 2022. do 2025. godine
40. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2022. godinu
41. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2022. godinu
42. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2021. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

10

Ožu