ogulin

Novosti

13

Pro

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 023-01/21-01/126
URBROJ: 2133/02-02-21-1
Ogulin, 13. prosinca 2021.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 21. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća – svečana prisega članova Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća
3. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
4. Aktualni sat
5. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu,
7. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2022. godinu,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2022. godinu,
10. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2022. godini,
11. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2022. godinu,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
14. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu,
15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2022. godini,
17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2022. godinu,
18. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
19. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine,
20. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu,
21. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
22. Prijedlog II. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu,
23. Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu,
24. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
25. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
26. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
27. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
28. Prijedlog II. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini,
30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina
31. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
32. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Ogulina u Program društveno poticane stanogradnje,
33. Prijedlog Zaključka o davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja,
34. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
35. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin,
36. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
37. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
38. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan, listopad i studeni 2021. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

10

Pro