ogulin

Novosti

21

Ruj

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 023-01/21-01/103
URBROJ: 2133/02-02-21-1
Ogulin, 21. rujna 2021.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 28. rujna 2021. godine (utorak) s početkom u 15:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D:

1.Aktualni sat,
2.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Dobra“.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

17

Ruj