ogulin

Novosti

02

Ruj

20. Sjednica gradskog vijeća u znaku prezentacije projekata i izvješća

  • Članak napisao/la, administrator

Retencija Ogulin, duga 557 metara, široka 5 metara i visoka 18 metara trebala bi biti gotova do 2020. godine. Investicija bi iznosila 110 milijuna kuna od čega sama Retencija 81 milijun, a ostatak bi se utrošio u čišćenje korita rijeke Dobre i Đulinog ponora. Projekt GIS-a (Geografsko informacijski sustav), po narudžbi Grada Ogulina, prezentirao je izrađivač i predstavnik tvrtke Prehnit d.o.o. iz Zagreba Vlatko Roland. Svrha izrade GIS-a je stvaranje digitalne baze podataka u svrhu informatizacije gradske uprave. Prioritet je postaviti bazu podataka o nerazvrstanim cestama, područjima mjesnih odbora, kućnim brojevima i katastarskim parcelama. U daljnjoj fazi postavila bi se baza javne rasvjete, prostornog plana Grada Ogulina i povezivanje sustava sa bazom podataka Vodovoda i kanalizacije.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Na dnevnom redu bile su izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sabljaci- UPU 8. Nakon gotovo 10 godina pristupilo se izmjenama UPU –a Sabljaci iz razloga usklađenja starog plana sa postojećim stanjem na terenu, a najvažnija izmjena bila je omogućiti novom investitoru gradnju restorana sa povećanjem gabarita objekta od 400 m2. Raspravljalo se i o Izvješću o radu gradonačelnika u periodu od siječnja do lipnja 2016. i o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za isto razdoblje. Jedine točke dnevnog reda  koje su prihvaćene uz protivljenje oporbe.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Ostale točke dnevnoga reda prihvaćene su jednoglasno, a to su: Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2016. godinu, Odluka o ukidanju statusa javnog dobra puta u k.o. Ogulinski Hreljin i Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Ogulina. Na zahtjev oporbenih stranaka SDP-a i HNS-a u dnevni red su uvrštena i Izvješća o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2014. i 2015. godini. Iako je bilo teško prikupiti podatke i stoga je izvješće bilo nepotpuno vijećnici su bili zadovoljni, smatrajući da i takvi podaci mogu biti podloga za analizu stanja gospodarstva i mjera poticaja razvoja.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Izvješća su prihvaćena jednoglasno uz napomenu da se i u buduće prezentiraju Gradskom vijeću.

Karmela Matić

30

Kol