ogulin

Novosti

05

Lip

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-03/55
URBROJ: 2133-2-02/01-24-1
Ogulin, 3. lipnja 2024.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21-pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 10. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2023. godinu
3. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2023. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2023. godinu
5. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2023. godinu
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2023. godinu
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2024. godinu
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2024. godinu
11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
14. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude za kupnju nekretnine k.č.br. 165/5 k.o. Otok Oštarijski
15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

29

Svi