ogulin

Novosti

12

Pro

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/ 173
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 11.12.2017.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D:

2. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva BJELIN d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin –  zaključak >>  prijedlog Odluke >>   ponuda >>
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina – zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>
4. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu – zaključak >>  prijedlog Proračuna >>   obrazloženje >>
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu  –  zaključak >>   prijedlog Odluke >>
6. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini – zaključak >>  prijedlog Programa >>
7. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  – zaključak >>   prijedlog Programa >>
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  – zaključak >>  prijedlog Programa >>
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  – zaključak >>  prijedlog Programa >>
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>
12. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>
13. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >> 
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2018. godini  – zaključak >> prijedlog Odluke >>
17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2018. godinu – zaključak >>  prijedlog Programa >>
18. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina – zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  dodatak >>
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Ogulina  – zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine     – zaključak >>   prijedlog Odluke >>
21. Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe  – zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>
22. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina – zaključak >>  prijedlog Odluke >>
23. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu  – zaključak >>  prijedlog Programa >> 
24. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina  – zaključak >>  prijedlog Javnog poziva >>   dodatak >>
25. Prijedlog II. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini  – zaključak >>  prijedlog izmjena Programa >>   dodatak >>
26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin  – zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>
27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog  otvorenog učilišta Ogulin – prijedlog Zaključka >>
28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna – prijedlog Zaključka >>
29. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad >> i studeni >> 2017. godine
 
Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 522-612 ili 525-125.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

 

11

Pro