ogulin

Novosti

10

Srp

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 19. srpnja 2019. godine (petak)

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 19. srpnja 2019. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/122
URBROJ: 2133/02-02-19-1
Ogulin, 8. srpnja. 2019.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. srpnja 2019. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
5. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
6. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu,
7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini,
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu,
9 . Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2018. godinu,
10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu,
11. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2018. godinu,
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu,
13. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2018. godini,
14. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2019. godinu,
15. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2018. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
16. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,
17. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
19. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
20. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
21. Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
22. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
23. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin,
24. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama,
25. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,
26. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Grad Ogulin,
27. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj 2019. godine.

e-Sjednice Grada Ogulina

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

09

Srp