ogulin

Novosti

21

Stu

Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/97
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 18.11.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 28. studenog 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Ogulina, zaključak gradonačelnika, Odluka, prilog, mišljenje PU –Karlovačke
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika, Izmjene i dopune Proračuna
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika, socijalni program, prilog
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika, program u kulturi, prilog
6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika, program sporta, prilog
7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, zaključak, program, prilog
8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, zaključak, program, prilog
9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, zaključak, program, prilog
10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu, zaključak, program, prilog
11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina – KON–1/16, zaključak, odluka KON 1/16, prilog
12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina – KON–2/16, zaključak, odluka KON 2/16, prilog 1, prilog 2
13. Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova na upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne rasvjete, zaključak, odluka, prilog
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, odbor za izbor i imenovanje, rješenje, prilog 1, prilog 2
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, odbor, rješenje, prilog 1, prilog 2
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, rješenje o imenovanju Upravnog vijeća, obrazloženje, prilog
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, rješenje, obrazloženje, prilog
18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2016. godine

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.

 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

18

Stu