ogulin

Novosti

14

Ožu

Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/02
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 10.03.2016.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              

S A Z I V A M

       18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 17. ožujka 2016. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, zaključak Vijeća za prevenciju >>>>,  izvješće PP Ogulin >>>>
2.    Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće JVP >>>>, financijsko izvjšće >>>>,  izvješće o obvezama >>>>
3.    Aktualni sat,
4.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine, izvješće gradonačelnika >>>>, izvješće – odluke >>>>
5.    Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće poduzetničke zone >>>>
6.    Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, bilješke >>>>, jedinstveni pokazatelji Vrtić >>>>
7.    Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, financijski izvješće >>>>, jedinstveni pokazatelji POU >>>>
8.    Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće knjižnica >>>>
9.    Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, jedinstveni pokazatelji >>>>, račun prihoda i rashoda >>>>, bilanca >>>>, referentna stranica >>>>
10.    Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8, zaključak gradonačelnika >>>>, odluka UPU -8 >>>>, obrazloženje UPU –8 >>>>
11.   Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Proelite d.o.o.za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak gradonačelnika >>>>, odluka >>>>
12.    Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina KON – 1/15, zaključak gradonačelnika KON 1 >>>>, odluka KON 1 >>>>
13.    Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina KON – 2/15, zaključak gradonačelnika KON 2 >>>>, Odluka KON 2 >>>>
14.    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, odluka o imenovanju >>>>
15.    Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, provedbeni plan požara >>>>
16.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće programa održavanja komunalne infrstrastrukture >>>>
17.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće o gradnji komunalne infrastrukture >>>>
18.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće Savjeta mladih >>>>
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2015. >>>>, siječanj >>>> i veljaču 2016. godine >>>>
 

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici
udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele
prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne
su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj
službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail
Grada Ogulina  grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U
slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o
rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje
za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje
predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu
prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća
može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih
uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i
održavanja reda na sjednici.

 
 

14

Ožu