ogulin

Novosti

22

Svi

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. lipnja 2020. godine (ponedjeljak)

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 1. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/32
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 18. svibnja 2020.

Na temelju članka 71. stavka 1. i članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,

S A Z I V A M

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 1. lipnja 2020. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat,
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine,
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2019. godinu,
5. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu,
6. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu,
7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu,
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu,
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu,
14. Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2019. godinu,
15. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Ogulin u 2019. godini,
16. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu,
17. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu,
19. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu,
20. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
22. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
23. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu,
24. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini,
26. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina,
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina,
28. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ogulina,
29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin,
30. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina i raskidu Ugovora o koncesiji – KON – 2/16,
31. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2020. godinu,
32. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2019. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
33. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2019. godini,
34. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2019. godinu,
35. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Ogulina Udruzi Žene spisateljice,
36. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za veljaču, ožujak i travanj 2020.godine

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 659-021 ili 525-125.

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

 

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

22

Svi