ogulin

Novosti

15

Ožu

Odluke i zaključci 23. sjednice

  • Članak napisao/la, administrator

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17- 01/2
URBROJ: 2133/02-02- 17-1
Ogulin, 06.03.2017.

 

 

D N E V N I     R E D:

1. Zaključak >>>>, Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2016. godinu, >>>>, zaključak vijeća za prevenciju >>>>, zaključak >>>>

2. Aktualni sat

3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine >>>>, zaključak >>>>

4. Zaključak >>>>Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ >>>>, odluka >>>>

5. Zaključak >>>>, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin >>>>, odluka >>>, odluka >>>>

6. Zaključak >>>>, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin >>>>, odluka >>>, odluka >>>>

7. Zaključak >>>>Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava održavanje kolnika i opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina, javni natječaj >>>>, odluka >>>, odluka >>>>

8. Zaključak >>>>Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu >>>>, prilog – program >>>>, program >>>>

9. Zaključak >>>>Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu >>>>, prilog – program >>>>, program >>>>

10. Zaključak >>>>Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2016. godinu >>>>, prilog – odluka >>>>, zaključak >>>>, izvješće >>>>

11. Zaključak >>>>Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina u 2016. godini >>>>, zaključak >>>>

12. Zaključak >>>>Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2016. godini >>>>, zaključak >>>>

13. Zaključak >>>>Prijedlog Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2016. godini >>>>, izvješće >>>>

14. Zaključak >>>>, Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje >>>>, godišnja analiza >>>>

15. Zaključak >>>>Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2017. godinu >>>>, provedbeni plan >>>>

16. Zaključak >>>>Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Ogulina >>>>, prilog – odluka >>>>, odluka >>>>

17. Zaključak >>>>Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2016. godinu >>>>, zaključak >>>>

18.  Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2016., >>>>, siječanj >>>> i veljaču 2017. godine >>>>, zaključak >>>>

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća >>>>

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.

 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

15

Ožu