ogulin

Novosti

21

Ožu

Odluke i zaključci 18. sjednice

  • Članak napisao/la, administrator

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN
KLASA: 023-01/16-01/02
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 10.03.2016.
 
 

 

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, zaključak Vijeća za prevenciju >>>>,  izvješće PP Ogulin >>>>, zaključak PP Ogulin >>>>
2.    Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće JVP >>>>, financijsko izvjšće >>>>,  izvješće o obvezama >>>>, zaključak JVP >>>>
3.    Aktualni sat,
4.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine, izvješće gradonačelnika >>>>, izvješće – odluke >>>>, zaključak gradonačelnik >>>>
5.    Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće poduzetničke zone >>>>, zaključak POZOG >>>>
6.    Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, bilješke >>>>, jedinstveni pokazatelji Vrtić >>>>, zaključak – Vrtić >>>>
7.    Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, financijski izvješće >>>>, jedinstveni pokazatelji POU >>>>, zaključak POU >>>>
8.    Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće knjižnica >>>>, zaključak Knjižnica >>>>
9.    Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, jedinstveni pokazatelji >>>>, račun prihoda i rashoda >>>>, bilanca >>>>, referentna stranica >>>>, zaključak – TZGO >>>>
10.    Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8, zaključak gradonačelnika >>>>, odluka UPU -8 >>>>, obrazloženje UPU –8 >>>>, odluka UPU 8 – Sabljaci >>>>
11.   Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Proelite d.o.o.za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu, zaključak gradonačelnika >>>>, odluka >>>>, odluka Proelite d.o.o. >>>>
12.    Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina KON – 1/15, zaključak gradonačelnika KON 1 >>>>, odluka KON 1 >>>>, odluka KON 1/15 >>>>
13.    Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina KON – 2/15, zaključak gradonačelnika KON 2 >>>>, Odluka KON 2 >>>>, odluka KON 2/15 >>>>
14.    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, odluka o imenovanju >>>>, odluka  Ivanine kuće bajke >>>>
15.    Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Ogulina za 2016. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, provedbeni plan požara >>>>, provedbeni plan >>>>
16.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće programa održavanja komunalne infrstrastrukture >>>>, program održavanja komunalne infrastrukture >>>>
17.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće o gradnji komunalne infrastrukture >>>>, program gradnje  kom. infrastrukture >>>>
18.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2015. godinu, zaključak gradonačelnika >>>>, izvješće Savjeta mladih >>>>, zaključak – Savjet mladih >>>>
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2015. >>>>, siječanj >>>> i veljaču 2016. godine >>>>, zaključak >>>>
 

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća >>>>

 

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina  grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed  prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

21

Ožu