ogulin

Novosti

31

Lis

Odluke 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Odluke 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 30. listopada 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17- 01/131
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 24. listopada 2017.

 

 

D N E V N I    R E D:

1. Aktualni sat, vijećnička pitanja >>

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2016. godinu >>, zaključak >>odluka >>

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2017.godinu >>, zaključak >>

4. Prijedlog I. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini >>, zaključak >>, odluka >>

5. Prijedlog I. izmjena Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017.godinu >>, zaključak >>, odluka >>

6. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

7. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

8. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu >>, zaključak >>, odluka >>

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti >>, zaključak >>, odluka >>

15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina >>, zaključak >>, odluka >>

16. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 >>, obrazloženje >>, zaključak >>, odluka >>

17. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, obrazloženje >>, zaključak >>, odluka >>

18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj >>, zaključak >>, odluka >>

19. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade >>, zaključak >>, odluka >>

20. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2016. godini >>, zaključak >>, odluka >>

21. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz >> i rujan >> 2017. godine, zaključak >>

 

Tonski zapis s 5. sjednice Gradskog vijeća:  prvi dio >> drugi dio >>

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća >>

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća

_____________________
Željko Stipetić, dipl. krim.

 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 
 
 

31

Lis